آدرس مؤسسه:اصفهان- شاهین شهر-خیابان شهیدبهشتی(مخابرات)- فرعی6 شرقی، کدپستی: 8316663191

تلفن

فکس

45220511- 031 (آموزش)

031-45224255

45227950- 031 (آموزش)

031-45223774 (امور مالی)

ایمیل: info@bonyan.ac.ir